Privacy Policy

Polityka prywatności serwisu internetowego Café Xander Show & Dining w Sopocie

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych pozyskanych przez Meravo Sp. z o.o. w Sopocie – za pośrednictwem serwisu internetowego: – od użytkowników tego serwisu internetowego w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez ten serwis (dalej zwany: Serwisem). Powyżsi użytkownicy dalej zwani są: Użytkownikami, a każdy z tych użytkowników z osobna dalej zwany jest: Użytkownikiem.
 2. Administratorem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Serwisu (dalej zwanych: Danymi Osobowymi) jest Meravo Sopot Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. J.J.Haffnera 59, Sopot 81-715, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym po numerem: KRS 0000850283, e-mail: sopot@haffnerhotel.com, nr tel.: +48 58 550 99 99, (dalej zwana: Administratorem). Użytkownicy mogą się również kontaktować z Administratorem korzystając z formularza kontaktowego pod adresem: www.hotelhaffner.pl/kontakt.
 3. Administrator jest też właścicielem domeny internetowej: oraz Café Xander Show & Dining w Sopocie.
 4. Administrator działa zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), dalej – RODO, a także zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000) i innymi ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Administrator, szanując prawo Użytkowników do prywatności oraz troszcząc się o zapewnienie bezpieczeństwa pozyskanych od nich Danych Osobowych, zapewnia, iż te dane są:
 1. przetwarzane zgodnie z prawem;
 2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 3. adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
 4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 5. Dane Osobowe przetwarzane są w celu realizacji zapisu na newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a i lit. f RODO) oraz w innych celach, jeśli przepisy obowiązującego prawa uprawniają Administratora do przetwarzania Danych Osobowych, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora takich jak marketing, ocena i określenie cech osobowych lub indywidualnych potrzeb Użytkowników (personalizacja usług).
 6. W celu odbioru zapytania skierowanego do Administratora przy użyciu formularza kontaktowego, opublikowanego na stronie Serwisu oraz w celu udzielenia odpowiedzi na to zapytanie, Administrator przetwarza następujące Dane Osobowe Użytkowników:
 1. imię i nazwisko,
 2. adres e-mail,
 3. W przypadku zapisów na newsletter, Administrator przetwarza następujące Dane Osobowe Użytkowników:
 1. imię i nazwisko,
 2. adres e – mail.
 3. Podanie przez Użytkownika jego Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże:
 • w przypadku zapytania przy użyciu formularza kontaktowego, opublikowanego na stronie Serwisu, podanie tych danych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na to zapytanie,
 • w przypadku zapisu na newsletter, podanie danych jest związane z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na otrzymywanie newslettera; zgoda ta może być w każdym czasie wycofana przez Użytkownika.
 1. Dane Osobowe Użytkowników nie są sprzedawane. Administrator może jednak je udostępniać podwykonawcom, którzy wspierają Administratora w celu zapewnienia funkcjonowania Serwisu:
 • podmiotom, obsługującym bazę kontaktów Administratora z Użytkownikami oraz wysyłkę newsletterów Administratora do Użytkowników, którzy zapisali się na newsletter.
 1. Dane Osobowe pozyskane przez Administratora od Użytkowników podlegają profilowaniu tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu w celu dokonania oceny i określenia cech osobowych lub potrzeb Użytkowników. Profilowanie jest wykorzystywane przez Administratora w celu marketingu własnych usług oraz  dostosowania tych usług do przygotowania indywidualnych potrzeb Użytkowników (personalizacja usług).
 2. Każdy Użytkownik, który przekazał Administratorowi swoje Dane Osobowe ma prawo do:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych ,
 • usunięcia danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych,
 • przenoszenia danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. W celu wykonania swoich praw wskazanych powyżej w pkt 8 Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem, korzystając z danych kontaktowych Administratora wskazanych powyżej w pkt 2 oraz na stronie Serwisu: lub z formularza kontaktowego zamieszczonego na tej stronie.
 2. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
 3. poprzez informacje dobrowolnie wprowadzone w formularzu przez Użytkowników,
 1. Dane Osobowe Użytkowników – przetwarzane przez Administratora na podstawie odrębnej, dobrowolnej zgody Użytkowników w związku z zapisem na newsletter – będą przechowywane do czasu cofnięcia udzielonej zgody, zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub do momentu, kiedy nie będzie to już niezbędne do realizacji celu określonego w ich zgodzie.
 2. Dane Osobowe Użytkowników – przetwarzane przez Administratora w innych celach niż określone powyżej w pkt 15 i pkt 16 – będą przechowywane do zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub do momentu, kiedy nie będzie to już niezbędne do realizacji celu dla którego zostały pozyskane.
 1. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy. W związku z tym Administrator zaleca uważne zapoznanie się tamtymi politykami prywatności oraz regulaminami.
 2. Administrator nie przekazuje danych osobowych Użytkowników do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych (poza Europejski Obszar Gospodarczy).
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności, w szczególności z powodu rozwoju technologii internetowej lub z powodu rozwoju Serwisu, albo z powodu zmiany przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych. O wszelkich tych zmianach Administrator będzie informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały, zamieszczając na stronie Serwisu zaktualizowaną Politykę Prywatności.

Lista podmiotów przetwarzajacych dane

 • Korzystamy z następujących narzędzi marketingowych:

MailChimp